Uw premie wordt berekend op basis van uw zakencijfer. In het begin van het kalenderjaar betaalt u een provisionele premie voor het lopende jaar.

Provisionele premie :

  • Bij het ondertekenen van het contract en bij elke jaarlijkse vervaldag is de verzekeringsnemer een provisionele premie verschuldigd aan de verzekeraar, zoals vastgelegd in de bijzondere voorwaarden.

Definitieve premie :

  • Elk jaar, binnen de drie maand van het afsluiten van de oefening, is de verzekeringsnemer verplicht om zijn zakencijfer mee te delen aan de verzekeraar, zodat de finale afrekening kan opgesteld worden
  • Als de minimale premie is opgenomen door de werkelijk verschuldigde premie, wordt de verzekeringsnemer eraan gehouden om de bijkomende premie te betalen.
  • In geval van laattijdige verklaring van het zakencijfer, heeft de verzekeraar het recht om de afrekening van de definitieve premie op te stellen op basis van 150% van de laatste definitieve op provisionele premie.
  • De verzekeraar eigent zich het recht toe om de boekhouding van de verzekeringsnemer te raadplegen teneinde de correctheid na te kijken van het verklaarde zakencijfer.

 

De verzekeraar heeft het recht om de verklaring van het zakencijfer te controleren